Number of the records: 1  

Pracovná zmluva a prístup k tvorbe jej obsahu

  1. Briestenský, Ladislav Pracovná zmluva a prístup k tvorbe jej obsahu / Ladislav Briestenský. -- Náležitosti pracovnej zmluvy obsiahnuté v zákone č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v Zákonníku práce a v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Praktické príklady z právnej praxe.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 12, č. 3 (2019), s. 15-20

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 12, č. 3 (2019), s. 15-20
    BA004