Počet záznamov: 1  

Systém vedenia účtovníctva vo verejnom sektore

  1. Fabian, Štefan Systém vedenia účtovníctva vo verejnom sektore / Štefan Fabian. -- Tab. -- Prijatý systém vedenia účtovníctva verejného sektora, do ktorého patria rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a tiež samosprávne kraje, zabezpečuje od roku 2002 prechod od hotovostného účtovníctva na model akruálneho účtovníctva, ktorý je základom finančného vykazovania podľa medzinárodných účtovných štandardov. Tento systém je obsiahnutý a vysvetlený v rámcovej osnove k medzinárodným účtovným štandardom IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial reporting Standards).

    In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1337-0197. -- Č. 7-8 (2010), s. 14-20

    I. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Č. 7-8 (2010), s. 14-20

    657.1/.2
    BA004