Počet záznamov: 1  

Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti

  1. Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti : strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 - 2013 : rozhodnutie Rady Európskej únie - 6. októbra 2006. -- Luxembourg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2006. -- 32 s. -- ISBN 92-79-03489-8

    I. European Commission ((Brussels, Belgium))

    339.92
    BA004

Počet záznamov: 1