Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobohatstvo
  Heslo anglickywealth
  Ekokód
  330.1 - Ekonomická veda
  330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 87  : Čistá hodnota hmotných a finančných položiek, ktoré vlastní určitý národ alebo jednotlivec. Rovná sa sume všetkých aktív zmenšenej o všetky pasíva.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (56) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (44) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (48) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloekonómia behaviorálna
  Heslo anglickybehavioural economics
  Ekokód330.1 - Ekonomická veda
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 22  : Termín je odvodený z angl. behaviour - správanie; behaviorálna ekonómia je veda zameraná na pochopenie komplexných faktorov ovplyvňujúcich správanie jednotlivcov aj inštitúcií. Publikácie z konca 50. rokov min. st. dokumentujú aktívne používanie termínu behaviorálna ekonómia v kontexte aplikovania záverov psychológie pri vysvetľovaní niektorých ekonomických javov a pri zvyšovaní predikčnej sily ekonomickej teórie.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (61) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (24) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloekonómia experimentálna
  Heslo anglickyexperimental economy
  Ekokód330.1 - Ekonomická veda
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloekonómia medzinárodná
  Heslo anglickyinternational economics
  Ekokód339.9 - Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  330.1 - Ekonomická veda
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslofinancie behaviorálne
  Heslo anglickybehavioral finance
  Ekokód330.1 - Ekonomická veda
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 22  : Predstavujú aplikačnú časť behaviorálnej ekonómie. Úloha behaviorálnych financií spočíva v identifikácii a následnej implementácii systematických chýb manažérov a investorov do existujúcich modelov a prístupov. Tak vytvárajú vedeckú základňu na odhaľovanie dôvodov, ktoré vedú manažérov k prijímaniu zjavne nevýhodných (iracionálnych) rozhodnutí.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloinformácie asymetrické
  Heslo anglickyasymmetric information
  Ekokód330.1 - Ekonomická veda
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint, Bratislava 2011  : informácie, ktoré opisujú také trhové výmeny počas ktorých má jedna strana transakcie väčšie množstvo alebo lepšiu kvalitu informácií. Aktéri transakcie preto môžu mať rozdielnu moc pri vyjednávaní
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (28) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslokategórie ekonomické
  Heslo anglickyeconomic categories
  Ekokód330.1 - Ekonomická veda
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (25) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloštatistika ekonomická
  Heslo anglickyeconomic statistics
  Ekokód31 - Štatistika
  330.1 - Ekonomická veda
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (47) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (182) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloteória ekonomického rastu
  Heslo anglickyeconomic growth theory
  Ekokód330.1 - Ekonomická veda
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 360  : Teórie ekonomického rastu obsahujú modely, ktoré pri štúdiu ekonomiky prihliadajú na zmeny kapitálových zásob, zmeny veľkosti populácie spolu s ich dôsledkami na rozsah a vekový profil pracovnej sily, ako aj na zmeny technického pokroku. Rozlišujú sa dve hlavné skupiny teórií: 1) neoklasická teória rastu a 2) Keynesovská teória rastu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloteória regulovania
  Heslo anglickyregulation theory
  Ekokód330.1 - Ekonomická veda
  681.5 - Technika automatizovaného riadenia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo