Výsledky vyhľadávania

 1. 1.akcie

  Hesloakcie
  Heslo anglickystocks
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  347.7 - Obchodné právo
  Pozri miestoúčastiny
  Zdroj overenia údajovMilan Žák a kol.: Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, LINDE Praha a. s., 2002, s. 78  : Akcie sú cenné papiere, s ktorými sú spojené práva akcionára. Akcie môžu byť vydané v listinnej alebo zaknihovanej podobe. Z hľadiska prevoditeľnosti a anonymity akcionára môžu znieť na meno alebo na majiteľa.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (307) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (291) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloakcie na doručiteľa
  Heslo anglickybearer shares
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Pozri miestoakcie na majiteľa
  Zdroj overenia údajovKarol Vlachynský a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 10  : Akcia na doručiteľa má anonymný charakter. Práva súvisiace s takouto akciou má každý, kto ju v danom okamihu vlastní, bez toho, aby preukázal svoju totožnosť.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloakcionári
  Heslo anglickyshareholders
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Zdroj overenia údajovMilan Žák a kol.: Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, LINDE Praha a. s., 2002, s. 79  : Sú spoločníkmi akciovej spoločnosti, ktorí majú právo podielať sa na jej riadení, hlavne účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení, na podiel na zisku (dividendu) a ak spoločnosť zaniká, na podiel na likvidačnom zostatku. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (82) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (287) - ČLÁNKY
  (133) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloaktíva
  Heslo anglickyassets
  Ekokód658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, s. 29  : Ľavá strana súvahy firiem, ktorá vyjadruje stav imania a člení sa: a) podľa ekonomického určenia majetku, napr. základné prostriedky, zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky a ostatné aktíva (cenné papiere, účasti, podiely); b) podľa likvidity položiek, napr. peňažná hotovosť, vklady v bankách, ostatné pohľadávky, zásoby, základné prostriedky. Členenie podľa ekonomického určenia sa uplatňuje v európskej kontinentálnej oblasti, členenie podľa likvidity v anglo-americkej sfére.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (315) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (424) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (337) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloaktíva finančné
  Heslo anglickyfinancial assets
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 14  : Aktíva predstavujú majetok vlastnený hospodáriacim subjektom. Ekonómia člení aktíva na hmotné (budovy, stavby, stroje a i.), finančné (hotovosti, nároky na peňažné alebo iné plnenia od iných subjektov) a nehmotné, ktoré majú ekonomickú hodnotu (napr. goodwill). V účtovníctve je hodnotové vyjadrenie aktív uvedené na ľavej strane súvahy. Zachytáva položky, v ktorých má hospodáriaci subjekt vložený kapitál.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (23) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloaktíva hmotné
  Heslo anglickytangible assets
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 14  : Aktíva predstavujú majetok vlastnený hospodáriacim subjektom. Ekonómia člení aktíva na hmotné (budovy, stavby, stroje a i.), finančné (hotovosti, nároky na peňažné alebo iné plnenia od iných subjektov) a nehmotné, ktoré majú ekonomickú hodnotu (napr. goodwill). V účtovníctve je hodnotové vyjadrenie aktív uvedené na ľavej strane súvahy. Zachytáva položky, v ktorých má hospodáriaci subjekt vložený kapitál.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloaktíva nehmotné
  Heslo anglickyintangible assets
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 14  : Aktíva predstavujú majetok vlastnený hospodáriacim subjektom. Ekonómia člení aktíva na hmotné (budovy, stavby, stroje a i.), finančné (hotovosti, nároky na peňažné alebo iné plnenia od iných subjektov) a nehmotné, ktoré majú ekonomickú hodnotu (napr. goodwill). V účtovníctve je hodnotové vyjadrenie aktív uvedené na ľavej strane súvahy. Zachytáva položky, v ktorých má hospodáriaci subjekt vložený kapitál.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloanalýza fundamentálna
  Heslo anglickyfundamental analysis
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 296  : Vyjadrenie toho, do akej miery ceny cenných papierov zodpovedajú ich vnútornej hodnote.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloanalýza technická
  Heslo anglickytechnical analysis
  Ekokód336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 433  : Na základe štúdia minulého vývoja kurzov akcií, burzových indexov a objemu obchodov sa snaží identifikovať vývojový trend na trhu a prognózovať jeho budúce zmeny.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (48) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (54) - ČLÁNKY
  (23) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloarbitráž
  Heslo anglickyarbitrage - arbitraging
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  347.9 - Občianske súdne konanie. Organizácia súdov a prokuratúry
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 48  : Profitovanie (dosiahnutie zisku) z rozdielov v cenách toho istého cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na dvoch alebo viacerých miestach.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (29) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ČLÁNKY
  (37) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo