Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloanalýza conjoint
  Heslo anglickyconjoint analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloanalýza diskriminačná
  Heslo anglickydisriminatory analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Zdroj overenia údajovHindls, R. - Holman, R. - Hronová, S. Ekonomický slovník. Praha : C.H. Beck, 2003. S. 14  : Diskriminačná analýza sa používa pri riešení problémov klasifikácie. Cieľom je rozlíšiť dve alebo viac skupín štatistických jednotiek. Základom metódy je určiť z nameraných údajov diskriminačnú funkciu, pre potrebu, aby každá ďalšia uvažovaná jednotka o ktorej ešte nevieme kam patrí, mohla byť zaradená do jednej z týchto skupín.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (23) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloanalýza faktorová
  Heslo anglickyfactor analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 272  : Matematicko-štatistický postup, ktorý nachádza uplatnenie vo výskume trhu a propagácii. Využíva sa spravidla v tých výskumoch, v ktorých ide o skúmanie súvislostí väčšieho počtu premenných. Východiskom faktorovej analýzy je matica korelácií zostavená zväčša na základe koeficientu lineárnej korelácie. Tieto koeficienty merajú vzájomnú závislosť jednotlivých skúmaných znakov a sú zväčša jedného druhu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (77) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (63) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloanalýza komparatívna
  Heslo anglickycomparative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 146  : Metodologický nástroj vedy, založený na odvodzovaní výsledku porovnávaním rozdielností a podobností medzi dvoma alebo viacerými kategóriami javov. Uplatňuje sa pri sledovaní a porovnávaní rôznych ukazovateľov alebo parametrov jednotlivých procesov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (279) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (344) - ČLÁNKY
  (42) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloanalýza korelačná
  Heslo anglickycorrelation analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Zdroj overenia údajovMilan Žák a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 389  : Je súhrn metód a postupov slúžiacich na meranie intenzity závislosti medzi dvomi či viacerými štatistickými premennými. Táto intenzita je obvykle posudzovaná vo vzťahu k použitej regresnej funkcii (regresná analýza).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (131) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (86) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (39) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloanalýza kvalitatívna
  Heslo anglickyqualitative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (28) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloanalýza kvantitatívna
  Heslo anglickyquantitative analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (61) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (40) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (32) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloanalýza obaľovania dát
  Heslo anglickydata envelopment analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Pozri miestoanalýza DEA
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (50) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (22) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloanalýza radov časových
  Heslo anglickytime-series analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (35) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (31) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloanalýza regresná
  Heslo anglickyregression analysis
  Ekokód519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 282  : Súbor matematicko-štatistických postupov a metód slúžiacich na štúdium vzájomných vzťahov medzi dvoma alebo viacerými premennými prostredníctvom štatistického modelu, ktorý charakterizuje závislosť medzi nimi. Regresnou analýzou sa skúma závislosť vysvetľovanej (závisle) premennej (zvyčajne označovanej Y) od vysvetľujúcich (nezávisle) premenných (obyčajne označovaných X1, X2,... Xk).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (213) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (214) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (107) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo