Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloaudit
  Heslo anglickyaudit
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  657.63 - Účtovná revízia
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 55  : Činnosť, ktorou sa overuje správnosť, resp. úplnosť riadnej alebo mimoriadnej uzávierky v prípadoch určených zákonom, prípadne ak o to požiada podnikateľ. Prostredníctvom auditu možno získať prehľad o finančnej a majetkovej situácii podnikateľa, o jeho príjmoch, výdavkoch, záväzkoch, dochádza k overeniu účtovných alebo iných majetkových dokladov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (371) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (324) - ČLÁNKY
  (21) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (376) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloaudit etický
  Heslo anglickyethic(al) audit
  Ekokód17 - Etika. Morálka
  65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 239  : Nástroj rozvíjania etického správania v rámci podniku. Primárnym cieľom etického auditu je meranie etickej klímy vnútri organizácie. Umožňuje odkrývať nedostatky v praktikách, ktoré môžu ohroziť podnikateľské plány, spôsobiť poruchy a znížiť efektívnosť v podniku.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloaudit externý
  Heslo anglickyexternal audit
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  657.63 - Účtovná revízia
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 145  : Externý audit vykonávajú nezávislí účtovníci, ktorí v tomto kontexte pôsobia ako externí audítori. Externý audítor môže byť fyzická alebo právnická osoba. Cieľom externého auditu je posúdiť spoľahlivosť a kvalitu finančných výkazov organizácie. Povinnosť uskutočniť externý audit vyplýva z legislatívnych predpisov alebo z dobrovoľného rozhodnutia.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (22) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloaudit interný
  Heslo anglickyinternal audit
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  657.63 - Účtovná revízia
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 195  : Súčasť riadiaceho systému spoločností. Poverení pracovníci sústavne preverujú činnosť jednotlivých úsekov organizácie s cieľom odhaľovať nedodržiavanie zákonných a iných noriem, vnútorných predpisov, resp. porušovanie princípov podnikovej kultúry. Získané poznatky slúžia na skvalitňovanie riadiacej činnosti v rámci spoločnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (88) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (76) - ČLÁNKY
  (34) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloaudit personálny
  Heslo anglickypersonnel audit
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (41) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslobenchmarking
  Heslo anglickybenchmarking
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 23  : Metóda porovnávania procesov a vlastností výrobkov a služieb organizácie s procesmi, výrobkami a službami uznávaných vodcov s cieľom identifikovať príležitosti na zlepšenie. Umožňuje priebežnú analýzu postavenia vlastnej organizácie v konkurenčnom prostredí. Benchmarking je nástrojom skvalitňovania vnútropodnikových procesov a je aktívnou súčasťou manažérstva kvality.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (123) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (200) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (117) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslocontroller
  Heslo anglickycontroller
  Ekokód331.54 - Povolanie. Profesiografia
  65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslokontroling
  Heslo anglickycontrolling
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 413  : Nástroj riadenia, ktorý podporuje manažment firmy pri rozhodovaní a napomáha splnenie dopredu stanovených cieľov. Pracuje na cieľovej, budúcej, požadovanej a na úzke miesta orientovanej koncepcii, zisťuje poznanie skutkového stavu a napomáha koordinované plánovanie.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (34) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (339) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (260) - ČLÁNKY
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (272) - KNIHY
  (7) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslokontroling finančný
  Heslo anglickyfinancial controlling
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (53) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (28) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslokontroling investičný
  Heslo anglickyinvestment controlling
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo