Výsledky vyhľadávania

 1. Heslocentrá dátové
  Heslo anglickydata centers
  Ekokód681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslodáta
  Heslo anglickydata
  Ekokód681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 176  : Obvykle používaný pojem informácia odkazuje k jej symbolickej podobe, teda k informácii, ktorá je vyjadrená pomocou znakov, ktorými bývajú slová určitého jazyka alebo číslice. Aby takáto informácia bola zdieľaná viacerými používateľmi, musí dodržiavať dohodnutú formu zápisu, ktorá spĺňa dohodnuté syntaktické (gramatické) pravidlá. K tomu, aby informácia získala zmysel a hodnotu, je nutné ju interpretovať, to znamená priradiť jej význam, ktorý spája sémantické (obsahové) a hodnotové (pragmatické) aspekty. Tie sú priraďované príjemcom dát na základe jeho znalostí a skúseností.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (268) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (270) - ČLÁNKY
  (11) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (482) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslodigitalizácia
  Heslo anglickydigitalization
  Ekokód681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 41  : Proces konverzie dát do digitálneho formátu na spracovanie prostredníctvom počítača. Môže to byť digitalizácia textu, obrazu, fotografií, máp či zvuku. V podnikovej praxi, kde sa pracuje s veľkým množstvom tlačív, formulárov a dokumentov, ide predovšetkým o digitalizáciu dokumentov. Po prevední dokumentov do elektronickej formy je možnosť vytvoriť digitálny archív.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (361) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (487) - ČLÁNKY
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (233) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodokumenty elektronické
  Heslo anglickyelectronic documents
  Ekokód002 - Písomníctvo. Dokumentácia. Informačná činnosť
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 60  : Elektronický dokument je digitálny dokument uchovaný na fyzickom nosiči, prenášaný alebo spracúvaný pomocou technických prostriedkov v elektronickej, magnetickej, optickej alebo inej forme.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (25) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (53) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslogramotnosť digitálna
  Heslo anglickydigital literacy
  Ekokód37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Pozri miestogramotnosť počítačová
  Zdroj overenia údajovhttp://www.euractiv.sk/se/280/Digitalna-gramotnost  : Digitálna gramotnosť - ide o schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezetované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (54) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslogramotnosť informačná
  Heslo anglickyinformation literacy
  Ekokód37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 119  : Schopnosť práce s informačnými a komunikačnými technológiami vrátane schopnosti aplikovať systematický prístup vo vyhľadávaní, ukladaní, vytváraní, triedení, vyhodnocovaní, efektívnom používaní a výmene informácií v procese učenia sa a poznávania, v zamestnaní a v každodennom živote.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (82) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (42) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (15) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslohardvér
  Heslo anglickyhardware
  Ekokód681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 314  : Označenie pre technické vybavenie počítačov. Je to fyzická, hmotná dodávka na rozdiel od nehmotnej časti - softvéru (software). Hardvér (hardware) zahŕňa technické, konštrukčné, výrobné a logické riešenie celej sústavy zariadení počítača.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (140) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (54) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (117) - ČLÁNKY
  (146) - KNIHY
  (6) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloidentifikácia automatická
  Heslo anglickyautomated identification
  Ekokód658.6 - Technika obchodu. Tovar
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (23) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (62) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloidentifikácia vysokofrekvenčná
  Heslo anglickyradio frequency identification
  Ekokód681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Pozri miestoRFID
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloinformatika
  Heslo anglickyinformatics
  Ekokód330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  519.8 - Operačný výskum
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 350  : Veda zaoberajúca sa skúmaním princípov účinného a efektívneho zberu, spracovania, rozdeľovania, úschovy a prenosu údajov a dát prostredníctvom počítačovej a komunikačnej techniky a technológie. Venuje pozornosť tvorbe počítačov (hardware) i metódam ich práce a programovania (software). Je tiež základom pre budovanie informačných systémov (orgware).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (57) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (257) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (111) - ČLÁNKY
  (41) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (111) - KNIHY
  (10) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo