Výsledky vyhľadávania

 1. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Integrácia manažmentu rizika do strategického riadenia nefinančných podnikov : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0121/10 : doba riešenia od 01/2010 do 12/2011. Bratislava, 2011. [12 s.]. VEGA 1/0121/10. ISBN [nemá].

 2. KRIŠKO, Henrich. Implementácia modelov ekonomickej analýzy pri skúmaní faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť podnikov vo vybraných odvetviach : dizertačná práca. Škol. Tatiana Varcholová. Bratislava, 2010. 159 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/3809/06 : doba riešenia 01/2006 - 12/2008. [Košice] : [s.n.], [2008]. [15 s.]. VEGA 1/3809/06.

 4. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Meranie výkonnosti podnikov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 167 s. VEGA 1/3089/06. ISBN 978-80-225-2421-6. [Počet ex. : 10, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 5. VARCHOLOVÁ, Tatiana - KRIŠKO, Henrich. Využitie účtovných informácií pri hodnotení výkonnosti podnikov. In Acta oeconomica Cassoviensia no 9. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2005. ISBN 80-225-2038-1, s. 242-250.
  článok

  článok


 6. KRIŠKO, Henrich. Determinants of ROE and ROA. Looking for industry specific features. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík II : (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2004. ISBN 80-969181-1-7, s. 687-694.
  článok

  článok


 7. KRIŠKO, Henrich. Input-output model ako nástroj analýzy odvetvovej štruktúry ekonomiky a medziodvetvových vzťahov. In Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti : III. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, Bratislava, 23. máj 2003. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2003. ISBN 80-225-1700-3, s. 96-102.
  článok

  článok


 8. KRIŠKO, Henrich. Prístupy k analýze veriteľského rizika. In Ekonomika firiem 2003 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1737-2, s. 517-521.
  článok

  článok