Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTHOVÁ, Michaela. Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 52 s.
  kniha

  kniha


 2. ŠÍLOVÁ, Eva. Aplikácia účtovných zásad v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 59 s.
  kniha

  kniha


 3. MARTINKOVÁ, Martina. Účtovné aspekty majetku účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 81 s.
  kniha

  kniha


 4. GÁLOVÁ, Lenka. Účtovné zobrazenie cudzích zdrojov majetku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 61 s.
  kniha

  kniha


 5. IVÁNYOVÁ, Tímea. Úpravy hodnôt majetku a záväzkov v účtovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. GEDEON, Milan. Projekty partnerstva verejného a súkromného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha


 7. SZÁSZOVÁ, Renáta - SZÁSZ, Marek. Zmeny účtovného zobrazenia finančného prenájmu v účtovníctve od 1.1.2014. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník zo [14.] mezinárodní vědecké konference : Brno, 3. - 5. září 2014. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2045-2, s. 156-167.
  článok

  článok


 8. SZÁSZOVÁ, Renáta. Objasnenie vecnej podstaty jednej z foriem reálnej hodnoty účtovníctve podnikateľských subjektov v SR. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 138-140.
  článok

  článok


 9. KISSOVÁ, Edina. Pohľadávky a záväzky v účtovníctve podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha


 10. OSTRIHOŇOVÁ, Eleonóra. Analýza súvahy ako súčasti individuálnej účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha