Výsledky vyhľadávania

 1. KLOKNEROVÁ, Martina. Vykazovanie pri ohrození predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 2. HABÁNKOVÁ, Diana. Porovnanie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky v SR a ČR : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 3. HOLUBOVÁ, Lenka. Evidencia zásob u obchodníka s použitým tovarom účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 4. CHOUTKA, Matej. Elektronický podpis a jeho využitie v účtovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 5. VRANOVÁ, Jana. Vplyv vykazovania údajov v účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek na relevantnosť a porovnateľnosť informácií : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. DEMOVIČOVÁ, Diana. Životný cyklus zásob v účtovníctve podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 7. TRPIŠOVSKÝ, Erik. Úloha odpisov v jednoduchom účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 8. ONDRUŠOVÁ, Lucia - PARAJKA, Branislav. Development of Valuation of Assets and Liabilitities in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 112-116.
  článok

  článok


 9. PARAJKA, Branislav. Porovnanie výkazu vybraných údajov a účtovnej závierky veľkých účtovných jednotiek v SR. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. Špeciálne vydanie, s. 60-68. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 10. PARAJKA, Branislav - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Zdroje finančných informácií o účtovnej jednotke v Slovenskej republike. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 225-230 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok