Výsledky vyhľadávania

 1. MICHALOVÁ, Valéria et al. Vedecká tvorba a vedecká komunikácia : vybrané aspekty zásad a metód. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 174 s. [9,95 AH]. KEGA 3/7284/09. ISBN 978-80-225-3255-6. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 1]
 2. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 3. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/es6dOJ1xdd> ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 4. DUDEKOVÁ, Alena. Analýza trhu kongresového a konferenčného cestovného ruchu SR so zreteľom na zahraničné trhové subjekty : diplomová práca. Škol. Jana Vančíková. Bratislava, 2010. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. KORBEĽOVÁ, Miroslava. Riadenie ľudských zdrojov v službách : diplomová práca. Škol. Jana Vančíková. Bratislava, 2010. 72 s.
  kniha

  kniha

 6. STAHO, Radomír. Komparácia systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike a v Českej republike : diplomová práca. Škol. Jana Vančíková. Bratislava, 2010. 82 s.
  kniha

  kniha

 7. MÚDRY, Juraj. Marketing v komerčnom úverovom poistení : bakalárska práca. Škol. Jana Vančíková. Bratislava, 2010. 36 s.
  kniha

  kniha

 8. PAULISOVÁ, Alexandra. Analýza podnikania v chránených dielňach v okrese Nové Zámky : diplomová práca. Škol. Jana Vančíková. Bratislava, 2010.
  kniha

  kniha

 9. VANČÍKOVÁ, Jana. Metódy a postupy využívané vo výskumných procesoch s aplikáciou na práce obchodnovedného zamerania. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 9, s. 127-145. KEGA 3/7284/09/OF EU.
  článok

  článok

 10. VANČÍKOVÁ, Jana. Využitie štandardizovaného hodnotiaceho nástroja v záverečných prácach a vo vzdelávaní študentov na vysokých školách obchodno-vedného zamerania. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 646-651.
  článok

  článok