Výsledky vyhľadávania

 1. CIBÁKOVÁ, Viera et al. Ekonomika verejného sektora. Lektorovali: Mikuláš Sedlák, Jozef Sokira. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 356 s. [17,80 AH]. Ekonómia, 431. ISBN 978-80-8078-473-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 2. NEUBAUEROVÁ, Erika - BEŇOVÁ, Elena - DRÁBEKOVÁ, Mária. Odvetvia verejného sektora ako priestor realizácie funkcií štátu. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 333-342.
  článok

  článok

 3. BELIČKOVÁ, Kornélia. [Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 93-94. Recenzia na: Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky / Erika Neubauerová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3100-9.
  článok

  článok

 4. DRÁBEKOVÁ, Mária. Current situation of research and development in Slovakia. Recenzoval: Elena Beňová. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
  článok

  článok

 5. BEŇOVÁ, Elena - DRÁBEKOVÁ, Mária. Nové výzvy verejnej správy vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 60-70.
  článok

  článok

 6. NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0426/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 11 s. VEGA 1/0426/08.
 7. NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 230 s. [13,918 AH]. VEGA 1/0426/08 - 219. ISBN 978-80-225-3100-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 8. DUNAJOVÁ, Ľubica. Financovanie vedy a výskumu z grantov EÚ : bakalárska práca. Škol. Mária Drábeková. Bratislava, 2009. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. FARKAŠOVÁ, Karolína. Analýza financovania zdravotníctva na Slovensku a v Európskej únii z verejných zdrojov : bakalárska práca. Škol. Mária Drábeková. Bratislava, 2009. 36 s.
  kniha

  kniha

 10. FRIČOVÁ, Katarína. Rozsah verejného sektora vo väzbe na efektívne fungovanie trhovej ekonomiky : bakalárska práca. Škol. Mária Drábeková. Bratislava, 2009. 37 s.
  kniha

  kniha