Výsledky vyhľadávania

 1. ZACHAROVÁ, Monika. Zhodnotenie vývoja faktorov determinujúcich výnosovú situáciu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 2. KUNOVÁ, Kamila. Manažment finančných účtov a peňažných tokov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 3. REJDÍKOVÁ, Dagmar. Analýza finančnej situácie na podklade individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS/IAS : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 4. HYRÁNEK, Eduard et al. The Economic-Mathematical Nature of the HGN Model Concept as a Tool for Measuring Performance of Enterprises. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 3, s. 309-325. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 5. HEGEDŰS, Szilárd - LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav. Szlovák és magyar települési önkormányzati rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának tükrében. In Új magyar közigazgatás. - Gödöllő : Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2018. ISSN 2060-4599, 2018, évf. 11, sz. 3, o. 9-16.
  článok

  článok


 6. POSPIŠOVÁ, Marcela. Posúdenie vývoja finančno-ekonomickej situácie podniku so zameraním na analýzu kvantitatívnych výsledkov : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 7. TRAN, Kim Nhung. Exemplifikácia faktorov ovplyvňujúcich finančnú a kapitálovú štruktúru podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 8. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. [10,49 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-790-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 9. DRUGDA, Viktor. Financovanie malých a stredných podnikov v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2017. 35 s.
  kniha

  kniha


 10. STRANIANKOVÁ, Ivana. Daňové a odvodové zaťaženie v živnostenskom podnikaní v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha