Výsledky vyhľadávania

 1. HRVOĽOVÁ, Božena - POLEDNÁKOVÁ, Anna - NAGY, Ladislav. Financie v praxi a sociálne siete. Recenzenti: Miloš Bikár, Katarína Vavrová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. [157 s.] [7,50 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-047-6.
 2. FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav. Kvantifikácia vzťahu rizika a výnosnosti kapitálu. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 12-21. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 3. NAGY, Ladislav - MOLNÁR, Petronella - HEGEDŰS, Szilárd. Finačná situácia maďarských a slovenských podnikov verejnoprospešných služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 230-238 online.
  článok

  článok

 4. NAGY, Ladislav. Slovakian Monetary Policy in Historical Context. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4558-7, s. 34-41. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 5. KUNOVÁ, Kamila. Manažment finančných účtov a peňažných tokov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 6. REJDÍKOVÁ, Dagmar. Analýza finančnej situácie na podklade individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS/IAS : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 7. TRAN, Kim Nhung. Exemplifikácia faktorov ovplyvňujúcich finančnú a kapitálovú štruktúru podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 8. POSPIŠOVÁ, Marcela. Posúdenie vývoja finančno-ekonomickej situácie podniku so zameraním na analýzu kvantitatívnych výsledkov : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 9. ZACHAROVÁ, Monika. Zhodnotenie vývoja faktorov determinujúcich výnosovú situáciu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. HEGEDŰS, Szilárd - LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav. Szlovák és magyar települési önkormányzati rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának tükrében. In Új magyar közigazgatás. - Gödöllő : Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2018. ISSN 2060-4599, 2018, évf. 11, sz. 3, o. 9-16.
  článok

  článok