Výsledky vyhľadávania

 1. LEJKOVÁ, Zuzana et al. Modelovanie rozhodovania ekonomických subjektov : prístupy a aplikácie. Košice : elfa, 2009. 195 s. [10,95 AH]. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-8086-102-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/3809/06 : doba riešenia 01/2006 - 12/2008. [Košice] : [s.n.], [2008]. [15 s.]. VEGA 1/3809/06.

 3. DUBOVICKÁ, Lenka et al. Modelovanie strategickej výkonnosti v podmienkach SR : záverečná správa o riešení projektu Mladá veda č. 2330254/07 : doba riešenia 2007 - 2008. Košice, 2008. [15 s.]. Mladá veda č. 2330254/07.

 4. VASILOVÁ, Michaela - BAČO, Tomáš. Informácie a ich vplyv v rozhodovacom procese marketingových pracovníkov. In Zborník vedeckých statí doktorandov : ekonomické vedné disciplíny v znalostnej spoločnosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2618-0, s. 151-162.
  článok

  článok


 5. VARCHOLOVÁ, Tatiana - VASILOVÁ, Michaela. Absolútna a relatívna miera averzie k riziku. In Aktuálne otázky výskumu v ekonómii a manažmente : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2619-7, s. 215-224.
  článok

  článok


 6. BAČO, Tomáš - VASILOVÁ, Michaela. Experimentálna ekonómia a marketing. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2008. ISSN 1336-4103, 2008, roč. 5, č. 2, s. 51-62. Dostupné na : <http://casopis.vusi.sk/archiv/2008/emp2008_2.pdf>
  článok

  článok


 7. VASILOVÁ, Michaela. Teórie rizika a ich aplikácia v riadení podniku : dizertačná práca. Škol. Tatiana Varcholová. Košice, 2008. [111] s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. VAVRINČÍK, Pavel et al. Inovačný proces a reinžiniering v SR. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 140 s. ISBN 978-80-225-2503-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]

 9. VASILOVÁ, Michaela. Spôsoby hodnotenia kvality vedeckovýskumnej práce učiteľov, univerzít, vedeckých článkov a časopisov. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania : zborník zo sympózia k vedeckému projektu VEGA 1/255/05 a internému grantu 300013/05 v redakcii Vandy Lieskovskej a riešiteľského kolektívu [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2292-2, s. 64-74.
  článok

  článok


 10. VASILOVÁ, Michaela - BAČO, Tomáš. Rozprava o implementácii finančných modelov do procesu segmentácie zákazníkov. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2472-8, s. 352-360.
  článok

  článok