Výsledky vyhľadávania

 1. ČULKOVÁ, Katarína et al. Indebtedness in Chosen Industrial Sectors with Regard to the Economic Development in the World. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 28-42.
  článok

  článok

 2. MIHALIKOVÁ, Eva - ČULKOVÁ, Katarína - TAUŠOVÁ, Marcela. Informatizácia ako základ vedomostne orientovanej spoločnosti. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 2, s. 38-44.
  článok

  článok

 3. ČULKOVÁ, Katarína - TAUŠOVÁ, Marcela - TEPLICKÁ, Katarína. The Cost accouting information system in conditions of Slovak enterprises. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2015. ISSN 1338-6468, 2015, č. 2, s. 48-57. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211700/2015_02_ita.pdf>
  článok

  článok

 4. MIHALIKOVÁ, Eva - STEHLÍKOVÁ, Beáta - TAUŠOVÁ, Marcela. Výkonnosť v územnej samospráve. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 2, s. 14-23. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0197015/2014_02_ita.pdf>
  článok

  článok

 5. MIHALIKOVÁ, Eva - TAUŠOVÁ, Marcela. Informačné zabezpečenie samosprávy. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2011. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-7097-863-4, s. 67-73.
  článok

  článok

 6. CSIKÓSOVÁ, Adriana - TAUŠOVÁ, Marcela - ANTOŠOVÁ, Mária. Marketingové riadenie rozvoja samosprávy s dôrazom na komunikáciu. In Verejná správa a spoločnosť. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2007. ISSN 1335-7182, 2007, roč. 8, č. 1, s. 38-47.
  článok

  článok

 7. STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. Definovanie a hodnotenie problémov podnikania v cestovnom ruchu košického a prešovského kraja. In 2nd Central European Conference in Regional Science : Nový Smokovec - High Tatras, October 10th - 13th, 2007. - [Košice] : [Technická univerzita v Košiciach], 2007. ISBN 978-80-8073-957-7, s. 992-998. VEGA 1/9194/05.
  článok

  článok