Výsledky vyhľadávania

 1. FRIANOVÁ, Viera - POLJAKOVIČ, Peter. Použitie nákladovo-outputových metód pre efektívne rozhodovanie vo verejnom sektore. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 7, s. 1-13.
  článok

  článok


 2. FRIANOVÁ, Viera. Presadzovanie požiadavky efektívneho hospodárenia so zdrojmi v rezorte obrany. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 3-4, s. 52-62 online.
  článok

  článok


 3. FRIANOVÁ, Viera. Marketingová komunikácia podnikov služieb : vedecká monografia. Recenzenti: Jaroslav Ďaďo, Štefan Majtán. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013. 180 s. ISBN 978-80-8040-483-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. FRIANOVÁ, Viera. Vybrané problémy manažérstva kvality vysokej školy. In Manažment podnikania a vecí verejných : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2013. ISBN 978-80-970759-3-4, s. 26-33.
  článok

  článok


 5. MAJTÁN, Štefan - FRIANOVÁ, Viera. Uplatnenie marketingovej koncepcie v manažmente štátnej vysokej školy ako reflexia na požiadavky súčasnej praxe. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3555-7, s. 201-212 [CD-ROM].
  článok

  článok


 6. MAJTÁN, Štefan - FRIANOVÁ, Viera. Trendy vývoja v marketingovej komunikácii. In Marketingové stratégie podnikov v súčasnom podnikateľskom prostredí : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3284-6, s. 51-60. VEGA 1/0385/10.
  článok

  článok


 7. MAJTÁN, Štefan - FRIANOVÁ, Viera. Marketingová komunikácia podnikov cestovného ruchu - tvorba a optimalizácia komunikačného mixu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 2, s. 178-193. VEGA 1/4579/07.
  článok

  článok


 8. FRIANOVÁ, Viera. Marketingová komunikácia podnikov cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 1, s. 25-34.
  článok

  článok


 9. FRIANOVÁ, Viera. Hospodárenie so zdrojmi vo sfére obrany. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011 [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 52-59.
  článok

  článok


 10. MAJTÁN, Štefan - FRIANOVÁ, Viera. Inovačné trendy v marketingovej komunikácii - výsledky prieskumu v podnikoch cestovného ruchu v regióne Liptova. In Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. - Katowice : Wydawnictvo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010. ISBN 978-83-7246-527-6, s. 295-302.
  článok

  článok