Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMCOVÁ, Lívia. Prosodiebedingte Fehler als mögliche Missverständnisse im Kommunikationsprozess. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 9-17.
  článok

  článok

 2. ADAMCOVÁ, Lívia. [Aussiger Beiträge. Germanische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 96-100. Recenzia na: Aussiger Belträge. Germanische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre / Bergerová, H. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2017. - ISBN 1802-6419.
  článok

  článok

 3. ADAMCOVÁ, Lívia. Die kommunikativ orientierte Textlinguistik. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-058-6, s. 1-9 CD - ROM.
  článok

  článok

 4. ADAMCOVÁ, Lívia. Zur Relevanz der Forschung der gesprochenen deutschen Sprache. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-057-9, s. 1-7 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ADAMCOVÁ, Lívia. Wörter verändern die Welt. Auswahl und Analyse politischen Vokabulars. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 26-32 online. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. Vedecký redakori: Lívia Adamcová, Richard Repka. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. CD-ROM [120 s.]. ISBN 978-80-8177-062-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. STRELINGER, Ján. How to Teach Vocabulary English Learners in a Modern and Effective Way. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-062-3, s. 85-90.
  článok

  článok

 8. ADAMCOVÁ, Silvia. Glossar Sprachwissenschaftlicher Fachbegriffe. Recenzenti: Lívia Adamcová, Danuša Lišková. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. [96 s.] [5,1 AH]. ISBN 978-80-8177-066-1.
 9. GULYÁS, Eszter. Deutsch Heute: Sprachentwicklung-Sprachwandel-Sprachkultur : bakalárska práca. Školiteľ: Lívia Adamcová. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 10. NOVOSEDLÍKOVÁ, Silvia. Martin Luthers Bedeutung für die Vereinheitlichung und Entwicklung der deutschen Sprache : diplomová práca. Školiteľ: Lívia Adamcová. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha