Výsledky vyhľadávania

 1. VILČEKOVÁ, Lucia. Etnocentrizmus slovenských spotrebiteľov. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISSN 1338-7944, 2014, roč. 9, č. 3, s. 53-59.
  článok

  článok

 2. VILČEKOVÁ, Lucia. Základné otázky pri aplikácii spoločensky zodpovedného podnikania pre malé a stredné podniky. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba III : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3652-3, s. 87-90.
  článok

  článok

 3. BILLÝ, Ľubomír - VILČEKOVÁ, Lucia. Otvorený pracovný trh vo Veľkej Británii pre pracovníkov z krajín EÚ8. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-9].
  článok

  článok

 4. VILČEKOVÁ, Lucia. Využitie data miningových techník v marketingových aktivitách podnikov. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 547-551. VEGA 1/1051/11.
  článok

  článok

 5. VILČEKOVÁ, Lucia - VOKOUNOVÁ, Dana. Využitie škál pri výskume imidžu VEGA č. 1/0418/11. In IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. ISBN 978-80-7248-711-0, s. 426-435.
  článok

  článok

 6. VOKOUNOVÁ, Dana - VILČEKOVÁ, Lucia. Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 76-84.
  článok

  článok

 7. VOKOUNOVÁ, Dana - VILČEKOVÁ, Lucia. Slovak enterprises in the EU context - survey results. In ECON '10 : journal of economics, management and business. - Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2010. ISSN 1803-3865, 2010, vol. 18, no. 2, s. 50-60.
  článok

  článok

 8. VILČEKOVÁ, Lucia. Návrh veľkosti vzorky v marketingovom výskume. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 668-670.
  článok

  článok

 9. VOKOUNOVÁ, Dana - VILČEKOVÁ, Lucia. CSR and opinion research on global solidarity. In Marketing inspirations : vedecko-odborný časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu. ISSN 1336-796X, 2007, roč. 2, č. 2, s. 7-10.
  článok

  článok