Výsledky vyhľadávania

 1. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka I : praktikum. Recenzenti: Richard Farkaš, Martina Podmanická. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 148 s. [6,45]. KEGA 026 EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4537-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. ŠLOSÁROVÁ, Anna et al. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu : číslo projektu: 1/0122/14 [VEGA] : doba riešenia projektu: 2014-2016. Zástupca vedúcej projektu: Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava, 2016. 16 s.
 3. DUCHOŇ, Michal. Účtovné zobrazenie investícií do pridružených podnikov a spoločných podnikov v individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Martina Podmanická. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. PLENCNEROVÁ, Hana. Analýza využitia informácií z účtovníctva pre investičné rozhodnutia : diplomová práca. Školiteľ: Martina Podmanická. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. PILÁCIKOVÁ, Katarína. Analýza využitia informácií z účtovníctva pre meranie výkonnosti účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Martina Podmanická. Bratislava, 2015. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. BENDOVÁ, Lucia. Využitie reálnej hodnoty v kontexte zásady opatrnosti : diplomová práca. Školiteľ: Martina Podmanická. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. PILKOVÁ, Lucia. Význam oceňovania v bilančnej politike účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Martina Podmanická. Bratislava, 2015. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. TUMPACH, Miloš - UŽÍK, Ján - PODMANICKÁ, Martina. Novela IAS 1 a jej vplyv na obsah a štruktúru účtovnej závierky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 7-8, s. 28-31.
  článok

  článok

 9. PODMANICKÁ, Martina. Verný a pravdivý obraz a legislatívne požiadavky na jeho preskúmanie vo svetle súčasných vývojových tendencií finančného účtovníctva. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : VIRT - vzdelávacie zariadenie EUBA, 8. - 10. septembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4134-3, s. 123-126. VEGA 1/0122/14.
  článok

  článok

 10. HORNICKÁ, Renáta et al. Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch. Prvé vydanie recenzovali: Jana Hvoždarová, Vladimír Zelenka. 2. uprav. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 148 s. [6,43 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-250-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]