Výsledky vyhľadávania

 1. SEDLÁČKOVÁ, Alena - NOVÁK, Andrej. Teoretické princípy ekonomickej regulácie letísk. In Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2770-5, s. 336-338.
  článok

  článok


 2. SEDLÁČKOVÁ, Alena - NOVÁK, Andrej. Pohľad na pôsobenie leteckých spoločností na liberalizovanom európskom trhu. In 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7.
  článok

  článok


 3. SEDLÁČKOVÁ, Alena - NOVÁK, Andrej. Situácia na trhu leteckej dopravy v Európe včera a dnes. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2008. ISSN 1337-0839, 2008, roč. 2, č. 2, s. 37-39.
  článok

  článok


 4. SEDLÁČKOVÁ, Alena - NOVÁK, Andrej. Spĺňajú letiská naozaj kritériá prirodzených monopolov ? In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2008. ISSN 1210-0978, 2008, roč. 16, č. 4, s. 18-19. VEGA 1/0274/08.
  článok

  článok