Výsledky vyhľadávania

 1. NAŠČÁKOVÁ, Jana - BARICOVÁ, Stanislava. Intenzita zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce - otvorenosť ekonomiky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 14-21 online.
  článok

  článok

 2. NAŠČÁKOVÁ, Jana. Danger and Pitfalls of Digital Transformation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 159.
  článok

  článok

 3. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Udržateľné systémy energetického manažérstva. Recenzenti: Jozef Mihok, Jana Müllerová, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 170 s. [8,5 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-973836-0-2.
 4. NAŠČÁKOVÁ, Jana. World Digital Competitivness. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 148-159. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. HVIZDOŠOVÁ, Ivana. Globalizácia a jej vplyv na medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. KOŠČÁKOVÁ, Katarína. Ekonomická globalizácia a jej vplyv na životné prostredie : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. MAŤAŠOVÁ, Kristína. Otvorenosť ekonomiky z pohľadu medzinárodného obchodu : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. MIŠKOVÁ, Simona. Guerilla marketing a jeho využitie v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. HORVÁT, Kamil. Generačný marketing : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. MATTA, Peter. Inovácia marketingových aktivít v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha