Výsledky vyhľadávania

 1. NAŠČÁKOVÁ, Jana - BARICOVÁ, Stanislava. Intenzita zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce - otvorenosť ekonomiky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 14-21 online.
  článok

  článok

 2. NAŠČÁKOVÁ, Jana. Danger and Pitfalls of Digital Transformation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 159.
  článok

  článok

 3. NAŠČÁKOVÁ, Jana. World Digital Competitivness. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 148-159. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 4. ČECHOVÁ, Andrea. Marketingový plán vo vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. ČERNÁ, Mária. Otvorenosť ekonomík Číny a USA z pohľadu medzinárodného obchodu : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 6. LIČÁKOVÁ, Lucia. Inovácia marketingových aktivít vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 7. SOTÁK, Marko. Stratégia a taktika budovania značky : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2019. 88 s.
  kniha

  kniha

 8. VYSOCKÁ, Dominika. Vnemový marketing a jeho využitie v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. NAŠČÁKOVÁ, Jana - ŠVIHUROVÁ, Lenka. Výmenné relácie v zahraničnom obchode Slovenskej republiky. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 87-94 online.
  článok

  článok

 10. MAJERNÍK, Milan et al. Assessment of the Environmental-Economic Efficiency and Sustainability of Production - a Case Study. In ICTEP 2019. International Conference. ICTEP 2019 : Technologies of Environmental Protection. - [s.l.] : IEEE Xplore, 2019. ISBN 978-1-7281-4925-7, pp. 173-179. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok