Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Akademické spin-off spoločnosti. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 1, s. 43-53.
  článok

  článok


 2. KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. ISSN 0032-6984, 2013, roč. 96, č. 1, s. 86-91.
  článok

  článok


 3. KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. 193 s. APVV-0340-10. ISBN 978-80-224-1271-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Olomoucké právnické dni: aktuálne otázky českého práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 5, s. 492-496. APVV 0340-10.
  článok

  článok


 5. KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2011. ISSN 0032-6984, 2011, roč. 94, č. 6, s. 601-616.
  článok

  článok


 6. KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398.
  článok

  článok


 7. KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KROPAJOVÁ, Mária. Študijné dni - ALAI 2010 : dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-2881, 2010, roč. 14, č. 4, s. 24-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123245/DV_1004.pdf>
  článok

  článok


 8. KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva-Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2009. ISSN 0032-6984, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138.
  článok

  článok


 9. KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže - permanentný konflikt? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2008. ISSN 0032-6984, 2008, roč. 91, č. 6, s. 508-520.
  článok

  článok