Výsledky vyhľadávania

 1. PASTORÁKOVÁ, Erika et al. Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby poistného trhu na báze interaktívnych metód s využitím experimentu. Oponenti: Jitka Meluchová, Pavol Kita. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 23 s. KEGA 034EU-4/2016.
 2. PASTORÁKOVÁ, Erika et al. Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0431/14 : doba riešenia 01/2014 - 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2016. 11 s. VEGA 1/0431/14.
 3. PROCIKOVÁ, Júlia. Obraz Slovenska v nemeckých mienkotvorných denníkoch. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 42-49 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. PROCIKOVÁ, Júlia. Politika Európskej únie a jej odraz v slovenských a nemeckých printových médiách : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2015. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ĎURIŠKOVÁ, Ester. Interkulturelle Probleme der Migration : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Prociková. Bratislava, 2015. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. PROCIKOVÁ, Júlia. Preklad konceptuálnej metafory v nemeckých denníkoch do slovenčiny. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 5. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. novembra 2014 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4132-9, s. 174-176 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2014/2015. Zostavili: Júlia Prociková, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 116 s. ISBN 978-80-225-3912-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. NAGYOVÁ, Mária. Die deutschen Printmedien in der Zeit der digitalen Revolution : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Prociková. Bratislava, 2014. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. PROCIKOVÁ, Júlia. Konceptuálna metafora v printových médiách. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 6, s. 18-22.
  článok

  článok

 10. PROCIKOVÁ, Júlia. Krátky exkurz do slovensko-nemeckých bilaterálnych vzťahov. In Nové perspektívy vo výskume cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-7-2, s. 86-94 CD-ROM.
  článok

  článok