Výsledky vyhľadávania

 1. PAVLIČKOVÁ, Katarína - PAUDITŠOVÁ, Eva. Ukazovatele životného prostredia ako determinanty kvality života. In Determinanty kvality života na vidieku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra, 21.-23. september 2011 [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISBN 978-80-552-0667-7, s. [1-7].
  článok

  článok


 2. PAVLIČKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Jana. Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín". In Geografické informácie 13. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-637-1. ISSN 1337-9453, 2009, č., s. 157-162. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0135026/Geograficke_informacie_13_2009.pdf>
  článok

  článok


 3. PAVLIČKOVÁ, Katarína. Verejnosť a proces posudzovania vplyvov činností na životné prostredie - klady a zápory. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009. ISSN 0044-4863, 2009, roč. 43, č. 3, s. 153-156.
  článok

  článok


 4. OBUCH, Martin et al. Ex-ante hodnotenie operačného programu Bratislavský kraj (ERDF) 2007-2013 : záverečná správa. Bratislava, 2007. 22 s.