Výsledky vyhľadávania

 1. FILUS, Ivan et al. Analýza potenciálu implementácie inovácií podnikov lesnícko-drevárskeho sektora a energetického využívania biomasy : štúdia pre predmet zákazky: Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 94 s. [4,75 AH].
 2. FILUS, Ivan et al. Význam bioekonomiky pre Slovenskú republiku a návrh štruktúrovaného dotazníka na oslovenie stakeholderov : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 61 s. [3,1 AH].
 3. FILUS, Ivan et al. Návrh inovačných priorít pre Národný projekt : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 55 s. [2,8 AH].
 4. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem. Zostavila: Otília Zorkóciová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [155 s., 13,90 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4249-4.
  Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem

  elektronická kniha

 5. ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Súčasné marketingové stratégie spoločností a ich odraz v základných prvkoch marketingového mixu s prihliadnutím na trendy identifikované v spotrebiteľskom správaní. In Workshop KMO. Zborník vedeckých statí doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : workshop KMO : 17. december 2014 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4015-5, s. 107-119 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 6. ĎURIŠKOVÁ, Dominika - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Vplyv emócií na spotrebiteľské správanie. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 58-69 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 7. ŠÁŠIKOVÁ, Mária - ŠKODOVÁ, Lenka. Miesto emócií v marketingovej komunikačnej politike produktov a služieb. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 207-220 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 8. ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Súčasné trendy v spotrebiteľskom správaní pri nákupe a spotrebe potravín na Slovensku a v Českej republike. In Zmeny v spotrebiteľských trendoch a ich odraz v modifikáciách marketingových programov : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA číslo 1/1185/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4001-8, s. 101-114. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília et al. Neuromarketing revolution and the role of emotions in consumer behavior. In The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business. International scientific conference. The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business : proceedings : 14th international scientific conference : may 29th 2014, Prague and Bratislava. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2037-7, s. 197-218.
  článok

  článok

 10. MARTON, Imrich. Súčasné spotrebiteľské trendy vo vybranom odvetví a ich vplyv na marketingové stratégie firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Šášiková. Bratislava, 2014. 63 s.
  kniha

  kniha