Výsledky vyhľadávania

 1. MIZLA, Martin - GENČANSKÁ, Natália. Vzťah manažmentu znalostí a TQM. In Manažment podnikov. - Prešov : VPS Slovakia, s. r. o., 2011. ISSN 1338-4104, 2011, roč. 1, č. 1, s. 32-43. 1/0425/10.
  článok

  článok


 2. GENČANSKÁ, Natália. Ľudské zdroje a ich rozvoj. In Využívanie výsledkov doktorandského štúdia pre celoživotné vzdelávanie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice, 11. december 2009. - Košice : Technická univerzita v košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0352-9, s. 21-27.
  článok

  článok


 3. GENČANSKÁ, Natália - HAKULINOVÁ, Alena. Význam a dôležitosť podnikovej kultúry v manažérskych systémoch podnikov. In BEES (Business culture in enterprices within European Communication Space) : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 13. - 14. decembra 2010 Košice. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3134-4, s. 26-31.
  článok

  článok


 4. GENČANSKÁ, Natália - HAKULINOVÁ, Alena. Vybrané aspekty z oblasti inovácií. In Financovanie inovačného rozvoja a aplikácia medzinárodných účtovných štandardov : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22.11.2010, Košice. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2010. ISBN 987-80-225-3080-4, [S. 1-8].
  článok

  článok


 5. GENČANSKÁ, Natália. Proces vzniku znalostí a ich rozširovanie prostredníctvom vzdelávania. In IMEA 2010 : the 10th international conference of postgraduate students and young scientists in informatics, management economics and administration : conference proceedings : Seč, Chrudim 26th-27th april, 2010. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9, s. [1-7].
  článok

  článok


 6. GENČANSKÁ, Natália. Integrácia TQM a manažmentu znalostí. In MASH : zborník z medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie dňa 29. 6. 2010. - Košice : PHF EU Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3003-3, s. 1-7.
  článok

  článok


 7. GENČANSKÁ, Natália. Learning organization. In Conference AMTP IV. (Application on management theory in practice IV.) : international conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2926-6, [S. 1-4].
  článok

  článok


 8. GENČANSKÁ, Natália. Učiaca sa organizácia. In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2, s. 471-476.
  článok

  článok