Výsledky vyhľadávania

 1. VRÁTNY, Štefan - KOPKÁŠ, Peter. Support of Circular Economy. In 12th International Conference for Young Researchers and PhD students. 12th International Conference for Young Researchers and PhD students : 2nd - 4th of May 2018, Častá - Papiernička, Slovakia. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 2018, pp. [1-5].
  článok

  článok

 2. FILUS, Ivan et al. Analýza potenciálu implementácie inovácií podnikov lesnícko-drevárskeho sektora a energetického využívania biomasy : štúdia pre predmet zákazky: Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 94 s. [4,75 AH].
 3. FILUS, Ivan et al. Význam bioekonomiky pre Slovenskú republiku a návrh štruktúrovaného dotazníka na oslovenie stakeholderov : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 61 s. [3,1 AH].
 4. FILUS, Ivan et al. Návrh inovačných priorít pre Národný projekt : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 55 s. [2,8 AH].
 5. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK : prehľadová štúdia výskumno-vývojových kompetencií vybraných vedeckých pracovísk. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2014. online 379 s. [? NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. FILUS, Ivan et al. Analýza finančných nástrojov podnikateľského rozvoja Bratislavy. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2014. 145 s. [7,3 AH].
 7. Posúdenie súčasných možností aplikovaného výskumu v rámci Fraunhoferovej spoločnosti pre oblasť ľahkých kovov : štúdia. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2013. 39 s. [1,95 AH].
 8. Inovačná stratégia BSK : rozvoj výskumno-vývojovej a inovačnej základne Bratislavského samosprávneho kraja v období 2014-2020. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2012. online 305 s. [54 NS]. Regionálna inovačná stratégia (RIS3) BSK (2014 – 2020), Smart Specialisation Strategy (S3).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Analytická časť Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2012. online 94 s. [? NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK : Aktivita 1.1 : Štúdia I.: Analýza súčasného stavu v oblasti transferu technológií v SR a definovanie koncepčných východísk v oblasti TT pre vytvorenie Národného systému podpory TT na Slovensku. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2011. online 258 s. [? NS]. ITMS Konvergencie: č. 26220220095, ITMS RKZ: č. 26240220043.
  elektronická kniha

  elektronická kniha