Výsledky vyhľadávania

 1. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK : prehľadová štúdia výskumno-vývojových kompetencií vybraných vedeckých pracovísk. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2014. online 379 s. [? NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. FILUS, Ivan et al. Analýza finančných nástrojov podnikateľského rozvoja Bratislavy. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2014. 145 s. [7,3 AH].
 3. Posúdenie súčasných možností aplikovaného výskumu v rámci Fraunhoferovej spoločnosti pre oblasť ľahkých kovov : štúdia. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2013. 39 s. [1,95 AH].
 4. Inovačná stratégia BSK : rozvoj výskumno-vývojovej a inovačnej základne Bratislavského samosprávneho kraja v období 2014-2020. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2012. online 305 s. [54 NS]. Regionálna inovačná stratégia (RIS3) BSK (2014 – 2020), Smart Specialisation Strategy (S3).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Analytická časť Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2012. online 94 s. [? NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK : Aktivita 1.1 : Štúdia I.: Analýza súčasného stavu v oblasti transferu technológií v SR a definovanie koncepčných východísk v oblasti TT pre vytvorenie Národného systému podpory TT na Slovensku. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2011. online 258 s. [? NS]. ITMS Konvergencie: č. 26220220095, ITMS RKZ: č. 26240220043.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. LINCZÉNYI, Roman et al. Emergence of research driven clusters in central Europe : june 2008 - may 2010. Bratislava : BIC, 2010. 74 s. Dostupné na : <http://www.bic.sk/projects.php?id=97&tid=328> ISBN 978-80-970393-6-3.