Výsledky vyhľadávania

 1. KOHUŤÁR, Miroslav. Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe, poskytovanie e-služieb obyvateľstvu a zlepšenie kvality pracovnej sily v regiónoch. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010. ISSN 1337-2955, máj 2010, roč. 6, č. 1, s. 27-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117752/VedeckyCasopisVSEMvs_2010_05.pdf>
  článok

  článok

 2. KOHUŤÁR, Miroslav - FABUŠ, Michal, ml. Ľudské zdroje v praxi. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 181-189.
  článok

  článok

 3. KOHUŤÁR, Miroslav - FABUŠ, Michal, ml. Hodnotenie pracovníkov pri riadení pracovného výkonu. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. ISSN 1338-2195, 2010, č. 3, s. 34-39.
  článok

  článok