Výsledky vyhľadávania

  1. MAJERNÍK, Milan et al. Environmentálne manažérstvo ako nástroj udržateľného regionálneho rozvoja. In Rozvoj euroregiónu Beskydy. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 10: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie: ekonomika - manažment - bezpečnosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina, 4. 11. 2016. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2016. ISBN 978-80-554-1291-7, s. 115-125. VEGA 1/0787/14, VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0963/16.
    článok

    článok

  2. ŠTOFKO, Stanislav - KREMEŇOVÁ, Iveta. Niektoré aspekty prejavov hospodárskej krízy. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 570-574. VEGA 1/0757/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
    článok

    článok