Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTHOVÁ, Veronika. Nehmotná hodnota značky v spoločnosti Slovnaft : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Orgonáš. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 2. TÓTHOVÁ, Veronika. Štyri prvky podnikateľského procesu - vplyv zavedených legislatívnych zmien na podnikanie od roku 2013 : diplomová práca. Školiteľ: Helena Strážovská. Bratislava, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha


 3. TÓTHOVÁ, Veronika - FIĽA, Milan. Hodnotenie diverzifikácie poľnohospodárskych subjektov v kontexte rozsahu obhospodarovanej pôdy. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 3, s. 69-81 online.
  článok

  článok


 4. TÓTHOVÁ, Veronika - FIĽA, Milan. Využívanie prostriedkov EÚ ako účinného nástroja podpory diverzifikácie v podmienkach SR a jeho regiónov. In Inproforum 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 10. - 11. listopadu 2011, České Budějovice [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2011. ISBN 978-80-7394-315-8, s. 452-458. VEGA 1/0775/10.
  článok

  článok