Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Daňová politika a jej vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-6] CD-ROM. I-20-108-00.
  článok

  článok

 2. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Teoretické prístupy k motivácii spoločností vykazovať nepravdivé informácie o svojej finančnej situácii. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. BIREŠ, Tatjana. Efektívnosť Finančnej správy SR a vybraných krajín EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Šepeľová. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. BREZNIANSKY, Vladimír. Vplyv daňových výnosov na financovanie samospráv : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Šepeľová. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 5. MOLČANOVÁ, Veronika. Boj proti daňovým únikom pri dani z príjmov právnickej osoby : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Šepeľová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Prístupy správy daní k eliminácií daňových únikov a daňových podvodov. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. SCHULTZOVÁ, Anna - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Daňová povinnosť ako faktor finančného rizika podnikateľských subjektov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 109-124. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 8. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Possibilities of Detecting Fraud in Financial Statements With Focus on Analytical Methods of Evaluating Financial Statements. In 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2019 : International Bata Conference. - Zlín : Tomas Bata University, 2019. ISBN 978-80-7454-893-2, pp. 1004-1012 online.
  článok

  článok

 9. MIŠENČÍKOVÁ, Ivana. Opatrenia štátu eliminujúce daňové úniky v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Šepeľová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. KORMANOVÁ, Veronika. Možnosti podpory podnikateľského prostredia využitím daňovej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Šepeľová. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha