Výsledky vyhľadávania

 1. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4596-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. BAČKOROVÁ, Kristína. Nakladanie s komunálnym odpadom : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Dufala. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 3. BERTA, Jakub. Hospodársky význam zmenky : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Jablonka. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 4. BODNÁRIKOVÁ, Rebeka. In house výnimka vo verejnom obstarávaní : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hodás. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 5. GIRAŠKOVÁ, Daniela. Nová regulácia druhej smernice o platobných službách a aspekty jej implikácie do národných právnych úprav : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Čunderlík. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 6. PAÁL, Boris. Komparácia daňových systémov vybraných krajín so zreteľom na nepriame dane : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Poláková. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. PETRÍKOVÁ, Nina. Uplatňovanie duálneho vzdelávania na Slovensku (právno-ekonomický pohľad) : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Poláková. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha


 8. POLIAKOVÁ, Veronika. Konfiškácia pôdy Nemcov, Maďarov a domácich zradcov a kolaborantov na Slovensku po roku 1945 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Sombati. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 9. SKLENÁROVÁ, Jana. Krízové riadenie obchodnej spoločnosti (prevencia proti kríze) : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Jablonka. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 10. VLAŠIČOVÁ, Barbora. Právne aspekty postavenia hlavy rímskej rodiny : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Prnová. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha