Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Medzinárodné zdaňovanie podľa smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 7-8, s. 35-38. APVV 16-0602.
  článok

  článok


 2. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Medzinárodné zdaňovanie podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12 júla 2016 obsah smernice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 9, s. 23-27. APVV 16-0602.
  článok

  článok


 3. ŠLOSÁROVÁ, Anna. The EBITDA Interpretation for Tax Purposes. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 147-151. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 4. KOŠŤÁLIKOVÁ, Tímea. Vlastné imanie ako predmet účtovníctva podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 5. VÁLKOVÁ, Denisa. Výsledok hospodárenia ako predmet účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 6. PÁLEŠOVÁ, Lenka. Komparácia zobrazenia zmien účtovných zásad a účtovných metód v účtovníctve podnikateľa v SR s prístupom podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 7. VACULČIAK, Ján. Vplyv ocenenia opravných položiek na výšku výsledku hospodárenia podnikateľa : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. BRIESTENSKÁ, Lenka. Komparácia druhov účtovných závierok podnikateľov členených podľa veľkostných kritérií : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 9. MORONGOVÁ, Viktória. Vývoj prezentácie nákladov a výnosov vo výkaze ziskov a strát podnikateľa v SR od r. 1993 po súčasnosť : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 10. MAZÁNIKOVÁ, Simona. Komparácia súčastí účtovnej závierky zostavenej podľa právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v SR, IFRS a US GAAP : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha