Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Medzinárodné zdaňovanie podľa smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 7-8, s. 35-38. APVV 16-0602.
  článok

  článok


 2. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Materiality as the attribute of useful accounting information for users. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 24.
  článok

  článok


 3. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Významnosť ako atribút užitočných informácií z účtovníctva pre používateľov. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 165-172 CD-ROM. APVV 16-0602.
  článok

  článok


 4. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Vplyv zložiek pracovného kapitálu na majetkovú podstatu podniku. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 112-121 CD-ROM. VEGA 1/0122/14 (2014 – 2016).
  článok

  článok


 5. KOŠŤÁLIKOVÁ, Tímea. Vlastné imanie ako predmet účtovníctva podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 6. VÁLKOVÁ, Denisa. Výsledok hospodárenia ako predmet účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 7. 25 rokov FHI. Zostavil autorský kolektív: Marián Goga ... [et al.]. 1. vyd. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave], [2017]. 58 s. [2,9 AH]. ISBN 978-80-972328-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Qualitative characteristics of useful financial information. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 200-204. APVV-19-0602.
  článok

  článok


 9. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Vzťah základných predpokladov účtovníctva k relevantnosti informácií z účtovníctva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 88-97. APVV -16-0602.
  článok

  článok


 10. PÁLEŠOVÁ, Lenka. Komparácia zobrazenia zmien účtovných zásad a účtovných metód v účtovníctve podnikateľa v SR s prístupom podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha