Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : praktikum. Recenzenti: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [114 s.] [5,23 AH]. ISBN 978-80-89962-23-5.

 2. BINDEROVÁ, Dušana. Prezentácia položiek súvahy v horizontálnej forme a vertikálnej forme : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. LUKÁČIK, Šimon. Prezentácia položiek výkazu ziskov a strát v horizontálnej forme a vertikálnej forme : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 4. MARUNIAKOVÁ, Nikola. Analýza väzieb súvahy a výkazu ziskov a strát účtovnej závierky podnikateľa (so zameraním na veľkú účtovnú jednotku) : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 5. KOŠŤÁLOVÁ, Lea. Vývoj prezentácie majetku, záväzkov a vlastného imania v súvahe podnikateľa v SR od roku 1993 po súčasnosť : diplomová práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 6. ŠIŠOLÁKOVÁ, Patrícia. Akruálny princíp a jeho aplikácia v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 7. SZÁSZOVÁ, Kristína. Analýza oceňovania majetku a záväzkov pri prvotnom ocenení : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 36 s.
  kniha

  kniha


 8. PRNA, Adrian. Rezervy ako predmet účtovníctva podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2018. 33 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Relevantnosť informácií o vlastnom imaní prezentovaných v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 102-116 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 10. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Medzinárodné zdaňovanie podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12 júla 2016 obsah smernice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 9, s. 23-27. APVV 16-0602.
  článok

  článok