Výsledky vyhľadávania

 1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová ... [et al.]. 3. preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 309 s. [15,56 AH]. ISBN 978-80-10-02914-3.

 2. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Vállalati gazdaságtan a kereskedelmi akadémia számára : 1. Lektorovali: Eva Glatzová ... [et al.]. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 236 s. [11,95 AH]. ISBN 978-80-10-03027-9.

 3. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová. 5. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 239 s. [11,94 AH]. ISBN 978-80-10-03041-5.

 4. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy : pracovný zošit. Recenzovali: Štefan Majtán, Anna Neumannová. 2. uprav. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 320 s. [15,32 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-372-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 18, prezenčne 2]

 5. KMEŤ, Ján. Diagnostika vplyvu makroekonomického prostredia na podnikovú sféru v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Neumannová. Bratislava, 2015. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. BENDOVÁ, Mária. Stanovenie komplexnej diagnózy okolia podniku pre účely jeho ohodnotenia : diplomová práca. Školiteľ: Anna Neumannová. Bratislava, 2015. 79 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠULAVÍK, Peter. Vyhodnotenie postavenia žien - podnikateliek v podmienkach ekonomiky SR : diplomová práca. Školiteľ: Anna Neumannová. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha


 8. ŽIARANOVÁ, Petra. Zastúpenie žien v podnikateľskom procese malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Neumannová. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. NEUMANNOVÁ, Anna. Analýza motívov participácie jednotlivých subjektov na šedej ekonomike. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 473-481 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok


 10. NEUMANNOVÁ, Anna - HUDÁK, Martin. Metódy ohodnocovania bankových inštitúcií a špecifiká podnikov poskytujúcich finančné služby. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 482-489 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok