Výsledky vyhľadávania

 1. JANTOŠOVÁ, Lucia - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Zvyšovanie kvality služieb a riadenie nákladov v nemocniciach na Slovensku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 44-58 online. VEGA 1/0910/12 "Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov".
  článok

  článok

 2. KINTLER, Jakub. Recenzia na publikáciu Podnikateľské riziko. In Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ. Vedecký seminár z Týždňa vedy. Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4175-6, s. 73-74 CD-ROM. Recenzia na: Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová, Nora Grisáková. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-377-8.
  článok

  článok

 3. DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Ochrana spotrebiteľa poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, s. 26-41. VEGA 1/0910/12 (50 percent), VEGA 1/0026/12 (50 percent).
  článok

  článok

 4. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Personálny controlling v podniku. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 93-99 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 5. TKÁČ, Karel - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Úlohy controllingu v podniku. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 496-501 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 6. 6.Úvod

  FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Úvod. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 4-5 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 7. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Vybrané aspekty financovania zdravotníctva z verejných zdrojov. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 34-43 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  článok

  článok

 8. PITÁK, Jozef. Controlling ako nástroj strategického plánovania podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2014. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. HVOŽDAROVÁ, Jana - VARINSKÁ, Katarína. Ethics as Part of Education of Professional Accountants in University of Economics in Bratislava. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 23-30.
  článok

  článok

 10. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - UŽÍK, Ján - TUMPACH, Miloš. May be a profit in health insurance company? In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 31-35. KEGA 023EU-4/2012.
  článok

  článok