Výsledky vyhľadávania

 1. KOLLÁR, Vojtech - FAITH, Ladislav. Informačné zdroje a skúsenosti z praxe pri tvorbe podnikového marketingového informačného systému (MRIS). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 41-52.
  článok

  článok


 2. BRANISA, Jana et al. Effect of drying methods on the content of natural pigments and antioxidant capacity in extracts from medicinal plants: a spectroscopic study. In Chemical papers. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2017. ISSN 0366-6352, 2017, vol. 71, no. 10, pp. 1993-2002.
  článok

  článok


 3. POPRAC, Patrik et al. Targeting free radicals in oxidative stress-related human diseases. In Trends in pharmacological sciences. - Cambridge, USA : Elsevier Inc., 2017, 2017, vol. 38, no. 7, pp. 592-607.
  článok

  článok


 4. LACKOVÁ, Alica. [Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 252-253. Recenzia na: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016 / vedúci projektu: Malgorzata A. Jarossová, spoluriešitelia: Alica Lacková ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava, 2016. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 5. KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu. Recenzenti: Vojtech Kollár, Anna Mathiasová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [14,50 AH]. ISBN 978-80-225-4478-8.

 6. KOLLÁR, Vojtech - GASPEROVÁ, Jana - POLIAK, Peter. View of electronic participation and its application in the present conditions of democracy. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 33, s. 58-64.
  článok

  článok


 7. KOLLÁR, Vojtech. Trhový dohľad potravinárskych produktov v Slovenskej republike. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 126-142 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. KOLLÁR, Vojtech - POLAKOVIČ, Peter - GASPEROVÁ, Jana. Systémy riadeného vzdelávania, dôležitá podpora edukačného procesu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 154-159.
  článok

  článok


 9. SABADOŠOVÁ, Ľubica - KOLLÁR, Vojtech. Consumer education in finance. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, 2016, roč. 12, č. 1, s. 56-63. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. KOLLÁR, Vojtech et al. Manažérske prístupy k zabezpečovaniu kvality z hľadiska prosperity a konkurencieschopnosti. In Nástroje environmentálnej politiky 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 17. jún 2016. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3, s. 142-147.
  článok

  článok