Výsledky vyhľadávania

 1. SIEKEL, Štefan - KOLLÁR, Vojtech. Inovačné stratégie a konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 1, s. 22-37.
  článok

  článok

 2. KOLLÁR, Vojtech - MATÚŠOVÁ, Silvia. Inovácie a udržateľnosť cestovného ruchu v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 2, s. 12-24.
  článok

  článok

 3. KOLLÁR, Vojtech - IVANOV, Pavol. Odpadové hospodárstvo v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 56-67.
  článok

  článok

 4. KOLLÁR, Vojtech - MATÚŠOVÁ, Silvia. Podpora udržateľného rozvoja a obehovej ekonomiky v podmienkach Slovenskej republiky. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 2, s. 22-42.
  článok

  článok

 5. STRIČÍK, Michal. Možnosti využitia tuhého paliva vyrobeného z odpadu na Slovensku. In Sustainability - Environment - Safety 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník referátov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina : Strix, 2019. ISBN 978-80-89753-37-6, s. 26-32. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. STRIČÍK, Michal. Produkcia komunálnych odpadov na Slovensku. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina : Strix, 2019. ISBN 978-80-89753-34-5, s. 143-149. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. GARASOVÁ, Petra. Spotrebitelia a udržateľnosť v textilnom priemysle. In Sustainability - Environment - Safety 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník referátov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina : Strix, 2019. ISBN 978-80-89753-37-6, s. 76-80 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 8. KARKALÍKOVÁ, Marta et al. Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov v SR : záverečná správa projektu VEGA 1/0670/16 : začiatok riešenia: január 2016 ; ukončenie riešenia: december 2018. Bratislava, 2018. [3] s. VEGA 1/0670/16.
 9. KOLLÁR, Vojtech. Zabezpečovanie kvality z pohľadu prosperity a konkurencieschopnosti. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 46-54 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 10. GARASOVÁ, Petra. Environmentálny dopad spotrebiteľských nákupov vo fast fashion obchodoch. In Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018 : Recenzovaný zborník príspevkov z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9. novembra 2018 v Bratislave, Slovensko. - Žilina ; Bratislava : STRIX : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. ISBN 978-80-89753-24-6, s. 133-139 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok