Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁ, Natália. Rozvojové procesy v manažmente výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 2. GODÁLOVÁ, Jana. Výrobná logistika - postavenie a možnosti zdokonaľovania v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 87 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠÍP, Roman. Synergia a konfigurácia výrobného systému v intenciách strategickej orientácie v nakladateľstve : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. RICHNÁK, Patrik. Východiská, trendy a smerovanie procesnej orientácie v podnikovej logistike na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 182 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Znalostný manažment [elektronický zdroj]. Recenzenti: Andrej Dupaľ, Ján Závadský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [128 s., 8,04 AH]. ISBN 978-80-225-4242-5.
  Znalostný manažment

  elektronická kniha


 6. MATULČÍKOVÁ, Marta et al. Manažérske kompetencie a podnikateľské zručnosti vo vybraných študijných programoch v zdravotníckych odboroch ako prostriedok rozvíjania interdisciplinárneho prístupu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Slovenskej republike. Redakčné a zostavovateľské práce: Janka Bursová, Marta Matulčíková, Miroslava Szarková. 1. vyd. Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2016. [272 s.] [10,63 AH]. KEGA 014EU-4/2016. ISBN 978-83-87897-46-9.

 7. DUPAĽ, Andrej. Objektivizácia súčasného rozvoja produkčných systémov vo svetle štíhleho a inovatívneho podniku. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4316-3, s. 29-39. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok


 8. KOPTÁK, Michal. Interakcia štíhlej výroby a logistiky v rozvoji podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2016. 123 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. DUPAĽ, Andrej. Súčasné smerovanie a východiská procesnej orientácie v logistike podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-12] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. DUPAĽ, Andrej - GUBOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik. Riadenie inovácií v oblasti environmentálneho manažmentu. In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - II. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2016. ISBN 978-80-225-4342-2, s. 9-17 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok