Výsledky vyhľadávania

 1. TUŠAN, Radoslav. Audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 4, s. 36-42. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/audit-uctovnej-zavierky-a-suladu-vyrocnej-spravy.m-1942.html>
  článok

  článok

 2. TUŠAN, Radoslav. Audit prehľadu peňažných tokov a ukazovatele peňažných tokov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 6, s. 44-47. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/audit-prehladu-penaznych-tokov-a-ukazovatele-penaznych-tokov.m-2001.html>
  článok

  článok

 3. TUŠAN, Radoslav. Konsolidácia účtovnej závierky mesta. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2012. ISSN 1335-7182, 2012, roč. 13, č. 2, s. 93-105.
  článok

  článok

 4. TUŠAN, Radoslav. Audit a cykly hospodárenia firmy. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s.60-63. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Audit-a-cykly-hospodarenia-firmy/>
  článok

  článok

 5. TUŠAN, Radoslav. Stanovenie významnosti v etape plánovania auditu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 38-41. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Stanovenie-vyznamnosti-v-etape-planovania-auditu/>
  článok

  článok

 6. Národná a regionálna ekonomika. Medzinárodná konferencia. Národná a regionálna ekonomika VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Herľany, 13. - 15. október 2010 [elektronický zdroj]. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0517-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. TUŠAN, Radoslav - HUDÁKOVÁ, Lenka. Analýza výsledku hospodárenia slovenských priemyselných firiem. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 7-8, s. 429-436.
  článok

  článok

 8. National and regional economics. International conference. National and regional economics VII : international conference proceedings : 1th-3th october, 2008 : Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Proceedings editor Vincent Šoltés. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0084-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. TUŠAN, Radoslav. Hľadanie východísk zaostávajúcich regiónov zo začarovaného kruhu chudoby a investičnej nedostatočnosti. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2005. ISSN 1212-3609, 2005, roč. 8, č. 2, s. 12-21.
  článok

  článok

 10. BAČOVÁ, Monika - TUŠAN, Radoslav. Malé a stredné podniky a ich podiel na odstraňovaní medziregionálnych disparít. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2005. ISSN 1335-9746, 2005, roč. 4, č. 8, s. 71-80.
  článok

  článok