Výsledky vyhľadávania

 1. VOPÁLENSKÝ, Ján et al. Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2006. KEGA 3/2188/04. ISBN 978-80-89220-59-2.
 2. DUDINSKÁ, Elvíra - ŠPAVELKO, Rastislav. Category management - nový koncept v retail marketingu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Nové Zámky : Cranium, 2005. ISSN 1336-1732, jún 2005, roč. 4, č. 2, s. 24-30.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÁ, Ľuboslava. Riadenie vzťahov so zákazníkmi ako zdroj zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte vstupu do EU : dizertačná práca. Školiteľ: Elvíra Dudinská. Košice, 2005. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. DUDINSKÁ, Elvíra. Úvaha o človeku v globalizujúcom sa svete. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. ISSN 1335-5864, 2005, vol. 16, č. 4, s. 10-12.
  článok

  článok

 5. DUDINSKÁ, Elvíra - NOVOTNÁ, Ľuboslava. Problematika relačného marketingu z pohľadu súčasnej marketingovej teórie a praxe. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2005. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 8, s. 794-807.
  článok

  článok

 6. BAŠISTOVÁ, Alena et al. Marketingová pripravenosť slovenských podnikov v podmienkach vstupu SR do EÚ v rámci globalizácie svetového trhu : zborník výstupov grantovej úlohy VEGA č. 1/9228/02. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 104 s. ISBN 80-225-1905-7.
 7. RUČINSKÝ, Rastislav. E-commerce a nástroj marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Elvíra Dudinská. Košice, 2004. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. DUDINSKÁ, Elvíra. Marketingová filozofia firiem ako základ trhovej orientácie. In Marketingová pripravenosť slovenských podnikov v podmienkach vstupu SR do EÚ v rámci globalizácie svetového trhu : zborník výstupov grantovej úlohy VEGA č. 1/9228/02. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1905-7, s. 7-14.
  článok

  článok

 9. DUDINSKÁ, Elvíra - ŠPAVELKO, Rastislav. Znalostný manažment a jeho význam pre generovanie konkurenčnej výhody. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2004. ISSN 1335-9746, 2004, roč. 3, č. 5, s. 31-41.
  článok

  článok

 10. DUDINSKÁ, Elvíra - DERŇAR, Tomáš. Predikcia lojality zákazníkov a ich správania sa. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2004. ISSN 1335-9746, 2004, roč. 3, č. 6, s. 7-19.
  článok

  článok