Výsledky vyhľadávania

 1. PINDA, Ľudovít - KADEROVÁ, Andrea - KRÁTKA, Zuzana. Riadenie rizík investičných projektov. Recenzenti: František Peller, Anna Majtánová. 1. vydání. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2021. 148 s. [7,85 AH]. VEGA 1/0166/20. ISBN 978-80-88320-93-7.
 2. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Aktuárske metódy a modely v penzijnom, zdravotnom a nemocenskom poistení. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Andrej Ralbovský. 1. vydanie. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2021. 146 s. [7,81 AH]. VEGA 1/0166/20. ISBN 978-80-88320-94-4.
 3. PINDA, Ľudovít et al. Proposal for Securitization of Systemic Risk in Slovak Agriculture. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 4, s. 359-378 online. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 4. PINDA, Ľudovít - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Management of Assets and Liabilities. In Matematika, informační technológie a aplikované vědy. MITAV 2021. MITAV 2021. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2021. ISBN 978-80-7582-390-9, s. [1-10] online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 5. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Aktuárska štatistika. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Petra Uhrinová. 1.vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [278 s.] [15,2 AH]. SAS Academic Programs 2019, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-54-9.
 6. ILLÉS, Michal. Moderná teória portfólia a Blackov – Littermanov model : diplomová práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. GUNÁR, Oliver. Investičné nástroje finančného trhu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2020. 92 s.
  kniha

  kniha

 8. PINDA, Ľudovít. Reinvestment and Insurance Decisions. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 105-111. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 9. PINDA, Ľudovít. Preloss Financing by Retention Fund. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 112-119. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 10. PINDA, Ľudovít. Blackov-Littermanov model v teórii a praxi. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 20 online.
  článok

  článok