Výsledky vyhľadávania

 1. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Food safety as an integral part of management systems. In Current trends in commodity science : [proceedings] : selected aspects of organization, product and process management. - Poznań : Faculty of commodity science, Poznań university of economics & business, 2017. ISBN 978-83-948206-2-6, pp. 109-117. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 2. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Factors influencing integration of management systems. In Current trends in commodity science : [proceedings] : selected aspects of organization, product and process management. - Poznań : Faculty of commodity science, Poznań university of economics & business, 2017. ISBN 978-83-948206-2-6, pp. 63-71. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 3. LACKOVÁ, Alica. Systémy bezpečnosti produktov v Európskej únii. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 43-50 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 4. LACKOVÁ, Alica et al. Tovaroznalectvo. Recenzovali: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. [25,54 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-33-1.

 5. LUKÁCSOVÁ, Laura. Vývoj spotreby slovenských potravinárskych výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. KUČOVÁ, Lenka. Označovanie potravín a ochrana spotrebiteľa : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 7. VÁVROVÁ, Zuzana. Identifikácia dopadov spotrebiteľského správania sa na maloobchodný predaj potravín : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 8. POMPOŠOVÁ, Lucia. Nové trendy v oblasti potravinárskych výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha


 9. LACKOVÁ, Alica. [Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 252-253. Recenzia na: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016 / vedúci projektu: Malgorzata A. Jarossová, spoluriešitelia: Alica Lacková ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava, 2016. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. ROGOVSKÁ, Vanda. Kvalita ako významný faktor konkurencieschopnosti vybraných potravinárskych produktov Slovenska v európskom hospodárskom priestore, s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky : dizertačná práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha