Výsledky vyhľadávania

 1. MADĚRA, František. Audítorstvo III : (audítorská dokumentácia) : praktikum. Recenzovali: Ján Užík, Ján Mázik. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 136 s. [10,87 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-580-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. MADĚRA, František. Model audit file creted for the practicing of the statutory audit profession: implementation of statutory audit contract. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 123-128. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok


 3. MADĚRA, František. Neutrálne usporiadanie výberového súboru (metodický návod). In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 18-28 CD-ROM. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok


 4. MADĚRA, František. Audit of financial statements: notes to the sample size, the selection and evaluation. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 21.
  článok

  článok


 5. MADĚRA, František. Audit účtovných závierok (poznámky k rozsahu vzorky, jej výberu a vyhodnoteniu). In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 126-134 CD-ROM. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok


 6. MADĚRA, František. Verný a pravdivý obraz a hlavné prvky účtovnej závierky: slovenský príklad. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 7-8, s. 82-90.
  článok

  článok


 7. MADĚRA, František. Účtovná terminilógia, predpoklad vernej a pravdivej prezentácie finančnej situácie účtovnej jednotky. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 70-75.
  článok

  článok


 8. MADĚRA, František. Regulácia auditu v EÚ a na Slovensku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 3, s. 20-28.
  článok

  článok


 9. MADĚRA, František. Slovak act on statutory audit: Reflection on terminology. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 122-129.
  článok

  článok


 10. MADĚRA, František. Postavenie účtovníka a regulácia profesie účtovníka na Slovensku: vývoj, súčasný stav, perspektívy. In Auditor : časopis Komory auditorů České republiky. - Praha : Komora auditorů České republiky, 2015. ISSN 1210-9096, 2015, roč. 22, č. 3, s. 19-25.
  článok

  článok