Výsledky vyhľadávania

 1. HORÁKOVÁ, Galina - SLANINKA, František - SIMONKA, Zsolt. The Reduction of Initial Reserves Using the Optimal Reinsurance Chains in Non-Life Insurance. In Mathematics : [Peer-Reviewed Open Access Journal]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7390, 2021, vol. 9, no. 12, pp. 1-20 online. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 2. HORÁKOVÁ, Galina. Súvislosť kolektívneho modelu rizika a beekmanových konvolúcií. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 20-24 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 3. HARŠÁNYOVÁ, Veronika. Tabuľky charakteristík vybraných pravdepodobnostných rozdelení : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2020. 93 s.
  kniha

  kniha

 4. ZÁNOVÁ, Kinga. Optimálna vrstva zaistenia nadmerných škôd : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. MARCZELL, Róbert. Poistenie zodpovednosti za škodu : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. VRANIAKOVÁ, Beáta. Metódy agregácie rizík : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. MATULOVÁ, Lenka. Proces prebytku v čase : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. HORÁKOVÁ, Galina. Applying Truncated Distributions to Determine the Total Claim Distribution. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019. ISBN 978-80-248-4355-1, s. 6-14 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 9. HORÁKOVÁ, Galina. Analýzy procesu prebytku v spojitom čase založená na využití inverzného Gaussovho rozdelenia. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 241-251 online. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 10. HORÁKOVÁ, Galina - SLANINKA, František. Optimising an Insurer’s Own Retention in the Case of Excess of Loss Reinsurance. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 6-11 CD-ROM.
  článok

  článok