Výsledky vyhľadávania

 1. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Povinné príspevky do Fondu ochrany vkladov ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich finančnú situáciu komerčných bánk. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 1, s. 14-24 online.
  článok

  článok

 2. HORVÁTOVÁ, Adriana. Analýza nákladov a výnosov vo vybranej komerčnej banke : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. BILAČIČOVÁ, Michaela. Analýza a porovnanie produktov ponúkaných bankami pre vybraný segment trhu a ich vplyv na výnosnosť banky : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 4. JONISOVÁ, Martina. História a vývoj centrálneho bankovníctva na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠMATLÁKOVÁ, Mária. Študenti ako špecifický segment slovenského bankového trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. DROTÁROVÁ, Alena. Doplnkové služby k bankovému účtu ako konkurenčná výhoda banky : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Postup dohľadu ECB zameraný na riešenie stavu problémových úverov. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 155-161 online.
  článok

  článok

 8. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Analýza vplyvu zmien v klasifikácii finančných aktív podľa IFRS 9 na finančnú situáciu vybranej komerčnej banky. In Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4570-9, s. 27-30.
  článok

  článok

 9. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Vplyv zmeny výpočtu príspevkov do Fondu ochrany vkladov na finančnú situáciu bánk v Slovenskej republike. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 29-35 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. MICHALIČKOVÁ, Zuzana. Hypotekárne bankovníctvo : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha