Výsledky vyhľadávania

 1. KAREŠ, Ladislav. Virtuálna mena ako moderná súčasť majetku účtovnej jednotky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 82-92 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 2. KAREŠ, Ladislav. Financial Instruments - Audit Procedures. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 57-62. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 3. KAREŠ, Ladislav. Transformácia virtuálnej meny do majetku účtovnej jednotky. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 24-29 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 4. KAREŠ, Ladislav. Audítorstvo. Lektorovali: Petra Krišková, Mária Vépyová. 1. vydanie. Bratislava : SKCÚ, 2020. 337 s. [16,85 AH]. ISBN 978-80-972525-7-1.
 5. MIŽENKOVÁ, Kristína. Audit konsolidovanej účtovnej závierky podľa právnej úpravy auditu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. MOŽUTÍKOVÁ, Andrea. Výber vzorky v audite - podnety pre rozhodnutie audítora : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. SZÉCSÉNYIOVÁ, Krisztina. Zdaňovanie digitálnej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠMIDOVÁ, Veronika. Zohľadňovanie zákonov a predpisov pri audite účtovnej závierky z pohľadu audítora a z pohľadu účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. ĎURČENKA, Andrej. Špecifiká prvého auditu - ak účtovná závierka ešte nebola auditovaná, alebo ju v predchádzajúcom účtovnom období auditoval iný audítor : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. KAPUSTOVÁ, Renáta. Normatívna úprava účtovníctva na Slovensku (podniková a vnútropodniková) : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha