Výsledky vyhľadávania

 1. WICKLEIN, Oto. Slovensko pri plnení cieľa Agendy 2030 o ukončení chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. SIPKOVÁ, Ľubica. Prehĺbenie polarizácie spoločnosti. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 307-316 online.
  článok

  článok

 3. KOLLÁROVÁ, Paulína. Štatistická analýza kvality vzdelania v štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. MIZERA, Sebastián. Analýza východísk implementácie cieľa AGENDY 2030 o podpore udržateľného poľnohospodárstva v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Assessing Housing Structure Similarities Across The EU Countries. - Registrovaný: Scopus. In Institutions and Economies. - Kuala Lumpur : University of Malaya. ISSN 2232-1349, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 53-70 online. VEGA 2/0007/19, VEGA 1/0770/17, VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 6. SIPKOVÁ, Ľubica. Prehĺbenie polarizácie spoločnosti: analýza posunu v strednej časti rozdelení príjmov zamestnancov na Slovensku v rokoch 2005 až 2017. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 21.
  článok

  článok

 7. KOLENIČ, Matej. Analýza úrovne nerovností a ich vývoja v rámci krajín a medzi krajinami v zmysle cieľa 10 Agendy 2030 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. FARKAŠOVÁ, Alena. Medzinárodné porovnanie plnenia cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030: Zameranie na indikátory zdravia a kvality života : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 97 s.
  kniha

  kniha

 9. HOJOVÁ, Monika. Ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 v štátoch Európskej únie so zameraním na indikátory kvality vzdelania : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 10. KONYEVALIKOVÁ, Sandra. Analýza východísk plnenia Agendy 2030 v oblasti zdravia a kvality života v krajoch Slovenska podľa zisťovania EU SILC 2016 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha