Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 13, prezenčne 2]

 2. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Porovnanie príjmov a výdavkov sociálnych zariadení v regiónoch Slovenskej republiky. In Region v rozvoji společnosti 2017. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 19. a 20. října 2017, [Brno, Česko] [elektronický zdroj]. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-548-0, s. 773-785 online. VEGA 1/0092/15, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 3. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Sociálne bývanie na Slovensku. In Region v rozvoji společnosti 2017. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 19. a 20. října 2017, [Brno, Česko] [elektronický zdroj]. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-548-0, s. 454-464 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 4. SIPKOVÁ, Ľubica - SIPKO, Juraj. Nerovnosť finančných položiek hospodárenia slovenských domácností. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 211-222 online. VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0092/15, VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok


 5. SIPKOVÁ, Ľubica. Finanančné hospodárenie zariadení sociálnych služieb v regiónoch Slovenska. In RELIK 2017 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2017 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : 10. mezinárodní vědecká konference : 9. a 10. listopad 2017, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, s. 414-424.
  článok

  článok


 6. PALKECHOVÁ, Adriana. Štatistická analýza podmienok osobnej prepravy poskytovanej hlavnými leteckými spoločnosťami v Európe : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2017. 87 s.
  kniha

  kniha


 7. VACULČIAKOVÁ, Nikola. Aplikácia vybraných neparametrických štatistických testov v sociálnych analýzach : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 8. STAŠOVÁ, Dominika. Využitie kvantilových metód štatistiky v analýzach sociálnej situácie v spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2017. 79 s.
  kniha

  kniha


 9. RUBLÍKOVÁ, Eva. [Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 102-103. Recenzia na: Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov / Viera Pacáková a kolektív ; recenzovali: Beáta Stehlíková, Milan Terek. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-8168-081-6.
  článok

  článok


 10. HURBAN, Lukáš. Porovnanie mzdových rozdelení v štruktúrach zamestnancov SR : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2016. 50 s.
  kniha

  kniha