Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14.

 2. ŠUTEROVÁ, Viola - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Employment of People with Disabilities in Tourism. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 77-91 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. BAŽÓ, Ladislav - ŠUTEROVÁ, Viola. Influence of internal factors on the growth of gazelles in selected service sectors in Slovakia. In Enterprise and competitive environment. Annual international conference. Enterprise and competitive environment : conference proceedings : 20th annual international conference : march 9-10, 2017, Mendel University in Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Mendel University in Brno, 2017. ISBN 978-80-7509-499-5, pp. 58-67 online. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 4. DUDÁŠOVÁ, Ivana. Sociálne prínosy cestovného ruchu v regióne : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 5. DIŽOVÁ, Viktória. Spoločenská zodpovednosť podnikov cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 6. BENES, Artur. Vplyv športového podujatia na rozvoj cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 7. VIŠNIAROVÁ, Zuzana. Spoločenská zodpovednosť podnikov cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 8. HALLÓ, Dóra. Príjmová a výdavková úroveň obyvateľstva Slovenska a ich prejavy v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 9. GILÁNIOVÁ, Veronika. Rozvoj cestovného ruchu v regióne Kysuce : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. KUCHAROVÁ, Lucia. Ekonomické prínosy cestovného ruchu v regióne : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha