Výsledky vyhľadávania

 1. OSRMANOVÁ, Kristína. Výkaz ziskov a strát – súčasť účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. JERIGOVÁ, Orsolya. Súvaha – súčasť účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 3. POKRYVKOVÁ, Kristína. Analýza vlastného imania rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 4. MARCIN JAKUBÍKOVÁ, Hana. Osobitosti konsolidácie účtovnej závierky vo verejnej správe na príklade konkrétnych obcí : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Profit or Loss of the Accounting Entity in the Accounting of Municipalities. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 68-73.
  článok

  článok

 6. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Analýza účtovného výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 191-200 online.
  článok

  článok

 7. SÁNDOR, Zoltán. Analýza účtovného výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. VOBEROVÁ, Adriana. Súvaha – súčasť účtovnej závierky podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. PALÚCHOVÁ, Lucia. Účtová osnova v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha

 10. BARIČOVÁ, Veronika. Analýza záväzkov v účtovných jednotkách podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha