Výsledky vyhľadávania

 1. ČEPČEKOVÁ, Mária. Majetok a iné aktíva, záväzky a iné pasíva v účtovníctve podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 2. SZALAYOVÁ, Laura. Výkaz ziskov a strát – súčasť účtovnej závierky podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. JANČOVÁ, Ivona. Analýza pohľadávok a záväzkov rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 4. KAPLÁN, Marek. Analýza dlhodobého majetku rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. ŽIBRICKÁ, Martina. Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 86 s.
  kniha

  kniha

 6. SZEKEREŠOVÁ, Miriam. Analýza výsledku hospodárenia v účtovných jednotkách podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Profit or Loss of the Accounting Entity in the Accounting of Municipalities. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 68-73.
  článok

  článok

 8. OSRMANOVÁ, Kristína. Výkaz ziskov a strát – súčasť účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. SÁNDOR, Zoltán. Analýza účtovného výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. JERIGOVÁ, Orsolya. Súvaha – súčasť účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha